Master's programme in photography with the National Academy of Art
The master's programme in photography with the National Academy of Art:
Kameliya Magunska, Velina Kokalova, Vanya Bozheva, Elena Tsvyatkova, Boris Yanev, Ivona Nacheva, Leda Vaneva, Lilyana Karadzhova
Back